Deel deze pagina

In 2017 is het nieuwe zorgmodel ingevoerd. Hierdoor is er nog meer ruimte gekomen voor het nemen professionele verantwoordelijkheid. Ook zijn er met de invoering van het zorgmodel nieuwe functies gekomen, zoals de peer support medewerker en de ggz-specialist. Voldoende aanleiding om in 2019 te onderzoeken hoe het staat met de tevredenheid van cliënten en medewerkers.

Cliëntentevredenheids­onderzoek levert goede verbeterpunten op

Negentig procent van de cliënten van Lister zegt altijd of meestal tevreden te zijn over de relatie met zijn begeleider. Dit blijkt uit het uitgebreide cliëntentevredenheidsonderzoek dat Lister in 2019 heeft uitgevoerd. Deze keer niet alleen een kwantitatief onderzoek. Veertien cliënten zijn geïnterviewd over drie thema’s die meer lagen hebben dan in kwantitatief onderzoek aan de orde komen. Het betrof de thema’s ‘eigen regie’, ‘ontwikkeling’ en ‘tevredenheid’.

Resultaten De tevredenheid over de relatie met de begeleider wordt gekenmerkt doordat een grote meerderheid van de cliënten vindt dat zijn of haar begeleider:

  • zich aan afspraken houdt;
  • genoeg tijd neemt voor de cliënt;
  • er is als de cliënt de begeleider nodig heeft;
  • de cliënt helpt om de kwaliteiten van de cliënt te ontdekken; en
  • de cliënt goede adviezen geeft

Een belangrijk punt van aandacht is dat meer dan vijftig procent van de cliënten aangeeft dat men van Lister onvoldoende informatie ontvangt over de cliëntenraad, over de mogelijkheid tot het indienen van klachten en over het werk van de cliënt consulenten. Voor de cliëntenraad, die nauw betrokken was bij de opzet van dit tevredenheidsonderzoek is dit een van de drie knelpunten waar Lister en de raad zelf direct werk van moeten maken. Het contact tussen cliënten en Lister gaat heel erg vaak goed, aldus de cliëntenraad, maar er kan toch iets gebeuren waardoor een cliënt zich genoodzaakt voelt om het buiten de eigen locatie te melden of op te lossen. Een cliënt moet daarvoor goed op de hoogte zijn van faciliteiten die daarvoor zijn.

Waarden: autonomie, aandacht, gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Een ander punt waar de cliëntenraad naar aanleiding van het onderzoek aandacht voor vraagt is het feit dat slechts de helft van de cliënten aangeeft dat hun zorgplan regelmatig wordt geëvalueerd. Veel cliënten werken aan hun eigen (lange termijn) doelen. Het zorgplan geeft richting aan de cliënt en de begeleiding om dit te doen, ondanks de dagelijkse weerbarstigheid.

Grieke Gansekoele, cliëntconsulent, zorgt voor een warm welkom bij de cliëntenraad

Een derde knelpunt dat uit het onderzoek blijkt gaat over leefstijl. Veertig procent van de cliënten zegt zelf onvoldoende beweging te krijgen. Eenderde vindt dat hij of zij onvoldoende gezond eet. Herstel gaat niet alleen over psychische herstel. Ook je fysiek beter voelen draagt bij aan herstel. Hoewel de aandacht voor leefstijl de afgelopen jaren bij Lister behoorlijk is toegenomen kan dat nog beter. De cliëntenraad pleit daarbij vooral voor het ondernemen van activiteiten in een groep, zoals samen koken of samen wandelen. De raad van bestuur heeft de knelpunten met de cliëntenraad besproken en hun adviezen overgenomen.

Tekst: Margot van Lange Fotografie: Willem Mes

Medewerkers­tevredenheids­onderzoek

In de tweede helft van 2019 is iedere medewerker van Lister gevraagd mee te doen aan het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Het onderwerp werkdruk was op verzoek van de Ondernemingsraad een onderdeel van dit onderzoek. Een respons van 65% was voldoende om van een representatief beeld te spreken.

Het rapport laat een (grote) tevredenheid onder medewerkers zien. Op de vier hoofdthema’s: je werk, je leidinggevende, je team en de organisatie werd gemiddeld een 8 min gescoord. Geen enkele onderwerp scoorde negatief. Wel scoorden enkele onderwerpen 15-20% minder ‘helemaal mee eens’. Deze onderwerpen zijn kwalitatief geanalyseerd om te kijken wat hiermee samenhangt. Onderwerpen als werkdruk, doelen, feedback en meedenken kwamen dan voren. De onderzoekers hebben geen conclusies getrokken uit de resultaten van het onderzoek. Ieder team heeft een eigen rapport ontvangen. De teams zijn gevraagd op basis van hun deelrapport zelf conclusies te trekken en verbeterplannen te maken. De raad van bestuur analyseert in 2020 samen met de locatiehoofden welke organisatiebrede aspecten naar aanleiding van het onderzoek aandacht moeten krijgen. Door de corona-crisis heeft dit vertraging opgelopen.

Waarden: gelijkwaardigheid en wederkerigheid

Willem Rip (voorzitter or) en Joke Baar (vice-voorzitter or)

Tekst: Margot van Lange Fotografie: Thomas van Galen

De cijfers van personeel en organisatie van Lister in 2019